Matthias Brothers

Only one Matthias brother came home

Matthias, Albert 4730 Seaman

Matthias, Robert 4037 Wharf Labourer KIA